panacea.pl

:: Pozłotka - roślina ozdobna i lecznicza
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (62), styczeń - kwiecień 2018, strony: 36-37


Pozłotka
- roślina ozdobna i lecznicza

Eszolcja kalifornijska Eschscholzia californica zwana również pozłotką lub maczkiem kalifornijskim, to jednoroczna roślina zielna z rodziny makowatych Papaveraceae. W stanie naturalnym występuje w Ameryce Płn. Rośnie na lekkich glebach wapiennych i piaszczystych, osiągając wysokość do 40 cm, tworząc szerokie kobierce. Ma liście pierzastosieczne, o barwie zielonej lub szarozielonej, kwiaty o charakterystycznym żółtopomarańczowym okwiecie, o średnicy dochodzącej u odmian hodowlanych do 8 cm, osadzone na długich szypułkach, wyrastających z kątów liści. Owocem jest torebka, w której znajdują się liczne, bardzo drobne nasiona. Ze względu na okazałość kwiatów, nieprzerwane kwitnienie od czerwca do września oraz pokrój, pozłotka uprawiana jest jako roślina rabatowa i balkonowa.
Duże zdolności adaptacyjne sprawiły, że zasięg naturalnego występowania pozłotki uległ poszerzeniu. W Ameryce Płd. gatunek uznawany jest za inwazyjny. Ziele pozłotki wykorzystywane jest w tradycyjnej medycynie ludowej Indian Ameryki Płn. jako środek uspokajający, przeciwlękowy i przeciwbólowy. Nasiona i napary z pozłotki stosowano także jako rozkurczowe i ułatwiające zasypianie. Kobiety należące do plemion Yuki, Kashaya i Pomo wcierały sproszkowane ziele w skórę piersi, by zatrzymać laktację.

Skład chemiczny
E. californica obejmuje przede wszystkim alkaloidy izochinolinowe, aporfinowe oraz benzofenantdrydynowe (0,29- 0,38%), m.in. kaliforninę i kalifornidynę (0,19-0,23%), eszolcynę, allokryptopinę, N-metylolaurotetaninę, kariachinę, O-metylokariachinę, S-retikulinę, protopinę, chelirubinę i jej hydroksypochodne, makarpinaę i sangwinarynę oraz ich dihydropochodne, a także jatroryzynę i stylopinę. Obok alkaloidów, w surowcu występują flawonole (kwercetyna), izoflawony (2'-metoksyformononetyna i 7-metoksy-2',4'- dihydroksyizoflawon) oraz karotenoidy.

Aktywność biologiczna
Surowcem leczniczym jest przede wszystkim ziele. Niekiedy stosowane są również wysuszone nasiona lub korzenie. Aktywność biologiczna surowca w obrębie ośrodkowego układu nerwowego uwarunkowana jest przez unikalny profil związków alkaloidowych. Ziele działa uspokajająco, relaksująco, przeciwlękowo, antydepresyjnie i ułatwia zasypianie. Na podstawie badań metabolizmu kaliforniny oraz protopiny, uzyskanych z maczka wykazano, że w ich metabolizm zaangażowana jest katecholo-O-metylotranseferaza (COMT), a produkty metabolizmu alkaloidów ulegają wydalaniu z moczem. Wyciąg 70% etanolu, zawierający 1,82% alkaloidów, hamował aktywność cytochromu CYP3A4 (IC50 128.6+/-61.8 ug/mL). Obserwowana inhibicja enzymu związana była prawdopodobnie z obecnością eszolcyny, a wartość IC50 dla tego alkaloidu, jako izolowanego związku, wynosiła 13.4 +- 4.7uM.
W badaniach na zwierzętach istotny efekt przeciwlękowy stwierdzono w rezultacie aplikacji 25 mg/kg m.c. wyciągu wodnego z ziela. 200 mg/kg m.c. 60% wodnego ekstraktu w podaniu dożylnym wykazywało efekt przeciwlękowy porównywalny ze związkiem referencyjnym - midazolamem (2 mg/kg). Badania in vivo na myszach potwierdziły również tradycyjne zastosowanie maczka jako surowca o działaniu uspokajającym. Ekstrakty wodne, aplikowane w dawce >100 mg/kg m.c. działały anksjolitycznie oraz indukowały sen u badanych zwierząt. W rezultacie podania zwierzętom dawek 25-200 mg kg/m.c. doustnie oraz dożylnie nie obserwowano efektów toksycznych. Brakuje danych na temat toksyczności wyciągów i alkaloidów z pozłotki u ludzi. Nie jest także znany wpływ surowca na płodność oraz rozwój płodu, dlatego nie zaleca się stosowania przetworów z maczka w okresie ciąży i karmienia piersią.
Aktywność anksjolityczną E. californica oceniano również w badaniach klinicznych (podwójna ślepa próba) na grupie 264 pacjentów z rozpoznanym zespołem lękowym o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, którym przez 3 miesiące podawano 75 mg suchego wodno-alkoholowego ekstraktu z Crataegus oxycantha, 20 mg suchego ekstraktu z E. californica oraz 75 mg magnezu. Obserwowano istotny efekt przeciwlękowy (oceniany według skali Hamiltona) w porównaniu do placebo. Ponadto dowiedziono, że wyciągi z surowca posiadają efekt przeciwbólowy w bólu neuropatycznym.

W toku bada. ujawniono
.e w obserwowane efekty farmakologiczne zaanga.owane s. ro.ne mechanizmy. Ekstrakt wodno-etanolowy o zawarto.ci 1,82% alkaloidow, w st..eniu 9 mcg/ml wykazywa. zdolno.. wi.zania in vitro z receptorami serotoninergicznymi 5-HT1A i5-HT7 oraz hamowania ich aktywno.ci (5-HT1A o 64 +/-4 % oraz 5-HT7 o 76 +/-1 %). Efekt wi.zania z receptorami serotoninergicznymi wynika. g.ownie z obecno.ci w badanym wyci.gu N-metylo- -laurotetaniny. (S)-retikulina, wyst.puj.ca w cz..ciach nadziemnych poz.otki, jest pozytywnym modulatorem allosterycznmy izoform a3 B2 y2 i a5 B2 y2 receptorów GABAA (badania na receptorach rekombinowanych). Dodatkowo w eksperymentach in vivo na myszach wykazano, .e sk.adniki czynne wyci.gow wodno-alkoholowych z ziela maczka posiada.y powinowactwo do receptorow benzodiazepinowych, a uspokajaj.ca i przeciwl.kowa aktywno.. badanych wyci.gow by.a znoszona przez antagonist. receptorow benzodiazepinowych - flumazenil. Z drugiej strony ekstrakt 70% etanolu z E. californica w dawce 400 mg/kg, w przeciwie.stwie do referencyjnych benzodiazepin oraz wyci.gow wodnych, nie wykazywa. aktywno.ci przeciwdrgawkowej. Ujawni. natomiast obwodowe dzia.anie przeciwbolowe. Dowiedziono, .e w mechanizm aktywno.ci przeciwbolowej metabolitow wtornych i wyci.gow z eszolcji nie s. zaanga.owane receptory opioidowe. Jednocze.nie udowodniono, .e 60% wodny wyci.g z ziela nie dzia.a antycholinergicznie (400 mg/kg). Etanolowy ekstrakt z korzeni i cz..ci nadziemnych E. californica zawiera alkaloidy - inhibitory byturylocholinestreazy. Do mechanizmow odpowiedzialnych za efekty biologiczne surowca zaliczy. nale.y rownie. wp.yw metabolitow wtornych na uk.ad adrenergiczny. W rezultacie bada. na ludzkich rekombinowanych komorkach Sf9 wykazano, .e ekstrakt wodno-etanolowy w st..eniu 9 mcg/ mL blokowa. receptory ƒż2-adrenergiczne (30+/-7 %) oraz receptory ƒŔ-1-adrenergiczne (32+/-3%). Dodatkowo sk.adniki wyci.gow wodno-alkoholowych s. inhibitorami receptorow adenozynowych A1. Jednocze.nie wykazano, .e sk.adniki wyci.gow z eszolcji hamowa.y aktywno.. monoaminooksydazy B (MAO-B), co mo.e stanowi. g.owny mechanizm odpowiedzialny za efekt antydepresyjny surowca. Wykluczono natomiast udzia. uk.adu histaminergicznego w aktywno.ci biologicznej ziela eszolcji oraz wi.zanie obecnych w surowcu metabolitow wtornych z receptorami kanabinoidowymi. Wyci.gi etanolowe, frakcja chloroformowa oraz pojedyncze alkaloidy z E. californica wp.ywaj. na aktywno.. cytochromu P450 oraz receptora pregnanu X (PXR). Eszolcyna blokuje izoformy CYP 3A4, CYP 2C9 oraz CYP 2C19, a protopina - w sposob odwracalny izoform. CYP 2D6. Natomiast allokryptopina jest inhibitorem wszystkich wymienionych izoform enzymu, przy czym izoform. CYP 2D6 (podobnie jak protopina) blokuje w sposob odwracalny. Jednocze.nie wyci.gi alkoholowe, frakcja chloroformowa oraz eszolcyna i allokryptopina (ale nie protopina) aktywuj. PXR, co skutkuje nasileniem ekspresji mRNA i aktywno.ci izoform CYP 3A4 oraz CYP 1A2 i mo.e prowadzi. do licznych interakcji z innymi preparatami leczniczymi. Z drugiej strony dowiedziono, .e ekstrakty wodne nie powoduj. wzrostu aktywno.ci cytochromu CYP450 ani aktywacji receptora pregnanu X. W rezultacie przeprowadzonych bada. wykazano, .e wyci.gi wodne z maczka s. bezpieczniejsze od wyci.gow alkoholowych w kontek.cie potencjalnych interakcji z innymi, stosowanymi przez pacjentow lekami, ktorych metabolizm przebiega z udzia.em cytochromu CYP 450.

dr n. farm. Barbara Król-Kogus

Dr n. farm. Barbara Król-Kogus jestabsolwentką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego UM. Stopień doktora nauk farmaceutycznych (specjalność farmakognozja) uzyskała w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych GUM. Jest autorką i współautorką prac doświadczalnych i przeglądowych, monografii naukowych oraz doniesień konferencyjnych z farmakognozji, fitochemii, ziołolecznictwa, botaniki i zoologii kręgowców. Współpracuje ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Kręgowców PAN.

Piśmiennictwo:
Barell P.J., Wakelin A.M., Gatehouse M.L., Lister C.E., Conner A.J. Inheritance and epistasis of loci influencing carotenoid content in petal and pollen color variants of california poppy (Eschscholzia californica Cham.). J. of Heredity 101/2010, 750-75; Bruneton J. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants. Lavoisier, Londyn 1999; Cahlíková L., Macáková K., Kuneš J., Kurfürst M., Opletal L., Cvačka J., Chlebek J., Blunden G. Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory compounds from Eschscholzia californica (Papaveraceae). Nat. Prod. Comm. 5/2010, 1035-38; EMA 2015: Assessment report on Eschscholtzia californica Cham, herba; Fedurco M., Gregorová J., Šebrlová K., Kantorová J., Peš O., Baur R., Sigel E., Táborská E. Modulatory Effects of Eschscholzia californica Alkaloids on Recombinant GABAA Receptors. Biochem. Research Intern. 2015; Gafner S., Dietz B.M., McPhail K.L., Scott I.M., Glinski J.A., Russell F.E., Mc- Collom M.M., Budzinski J.W., Foster B.C., Bergeron C., Rhyu M.R., Bolton J.L. Alkaloids from Eschscholzia californica and their capacity to inhibit binding of [3H]8-hydroxy-2-(di-N-propylamino) tetralin to 5-HT1A receptors in vitro. J. of Nat. Prod. 69/2006, 432-35; Hanus M., Lafon J., Mathieu M. Double-blind, randomised, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of a fixed combination containing two plant extracts (Crataegus oxyacantha and Eschscholtzia californica) and magnesium in mild-to-moderate anxiety disorders. Cur. Med. Research and Opinion 20/2004, 63-71; Jain L., Tripathi M., Pandey V.B., Rücker G. Flavonoids from Eschscholtzia californica. Phytochem. 41/1996, 661-62; Kleber E., Schneider W., Schafer H.L., Elstner E.F. (1995) Modulation of key reactions of the catecholamine metabolism by extracts from Eschscholtzia californica and Corydalis cava. Arzneimittel-Forschung/Drug Research 45/1995, 127-33; Manda K.R., Adams C., Ercal N. Biologically important thiols in aqueous extracts of spices and evaluation of their in vitro antioxidant properties. Food Chem. 118/2010, 589-93; Manda V.K., Ibrahim M.A., Dale O.R., Kumarihamy M., Cutler S.J., Khan I.A., Walker L.A., Muhammad I., Khan S.I. Modulation of CYPs, P-gp, and PXR by Eschscholzia californica (California Poppy) and Its alkaloids. Planta Medica 82/2016, 551-55; Mills S., Bone K. The essential guide to herbal safety. Elsevier, St. Louis 2005; Paul L.D., Maurer H.H. Studies on the metabolism and toxicological detection of the Eschscholtzia californica alkaloids californine and protopine in urine using gas chromatography-mass spectrometry. J. of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 789/2003, 43-57; Pena-Gómez F.T., Bustamante R.O. Life history variation and demography of the invasive plant Eschscholzia californica Cham. (Papaveraceae), in two altitudinal extremes, central Chile. Gayana Botanica 69/2012, 113-22; Rolland A., Fleurentin J., Lanhers M.C., Younos C., Misslin R., Mortier F., Pelt J.M. Behavioural effects of the American traditional plant Eschscholzia californica: sedative and anxiolytic properties. Planta Med. 57/1991, 212-16; Rolland A., Fleurentin J., Lanhers M.C., Misslin R., Mortier F. Neurophysiological effects of an extract of Eschscholzia californica Cham. (Papaveraceae). Phytotherapy Res. 15/2001, 377-81; Tanahashi T., Zenk M.H. New Hydroxylated Benzo[c]Phenanthridine alkaloids from Eschscholtzia californica cell suspension cultures. J. of Natural Products 53/1990, 579-86; Vivoli E., Maidecchi A., Bilia A.R., Galeotti N., Norcini M., Ghelardini C. Antihyperalgesic effect of Eschscholzia californica in rat models of neuropathic pain. Nat. Prod. Communications 3/2008, 2099-02; Zamorano D., Bustamante R.O. Seed mass, seed number and evolutionary trade-off across geographic distribution: do they explain invasiveness in Eschscholzia californica, central Chile. Plant Ecol. and Diversity 10/2017, 105-13.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=6213