panacea.pl

:: Z życia Polskiej Rady Leku Roślinnego
Panacea - Leki ziołowe nr 4 (29), październik - grudzień 2009, strona: 5


Z życia Polskiej Rady Leku Roślinnego


Gdańsk, dn. 15 września 2009 r.

Szanowny Pan Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

W imieniu Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” (dalej jako: „Stowarzyszenie”) uprzejmie dziękuję za zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w dn. 03.09.2009 poświęcone kwestii okresu przejściowego wprowadzonego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ogłoszona na wspomnianym spotkaniu decyzja o nieprzedłużaniu okresu przejściowego dla suplementów diety oraz innych tzw. produktów z pogranicza, podlegających kwalifikacji jako produkt leczniczy, uzasadniona potrzebą przestrzegania wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej, jest w pełni zgodna z wnioskiem Stowarzyszenia skierowanym do Pana Ministra w dn. 10.07.2009 r.

Z satysfakcją przyjęliśmy także zapowiedź wydania zarządzenia, które zobowiąże Głównego Inspektora Sanitarnego do zasięgania opinii URPLWMiPB w sprawie każdego, zgłaszanego do Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wprowadzeniem do obrotu, suplementu diety.

Z doświadczeń ostatnich lat, wynika jednak konieczność zapewnienia takiemu zobowiązaniu rangi ustawowej poprzez nowelizację przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Pragniemy wyrazić głębokie przekonanie, że podjęte przez Pana Ministra decyzje spowodują długo oczekiwane efekty:
1. wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów oraz
2. przestrzeganie jednoznacznej granicy między lekiem a żywnością
3. uporządkowanie rynku produktów leczniczych roślinnych i suplementów diety
4. zakończenie wieloletnich procesów sądowych.

Stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli środowisk naukowych, zgodnie ze statutowym celem prowadzonej działalności, jakim jest podejmowanie wszelkich prawnie dopuszczalnych działań na rzecz prawidłowego rozwoju rynku leków roślinnych, deklaruje szeroko rozumianą współpracę i merytoryczne wsparcie inicjatyw organów państwa zmierzających do zapewnienia warunków odpowiedniego rozwoju produktów leczniczych roślinnych. Przede wszystkim służymy pomocą w zakresie opracowania ekspertyz naukowych potrzebnych w ramach procedury legislacyjnej (w czasie prac w Ministerstwie Zdrowia bądź Sejmowej Komisji Zdrowia).

Wyrażając nadzieję na przyszłą owocną współpracę na rzecz prawidłowego rozwoju rynku leków roślinnych Pozostaję z poważaniem,
mgr farm. Tadeusz Pawełek, PREZES POLSKIEJ RADY LEKU ROŚLINNEGO

Do wiadomości: 1. Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia – Artur Fałek, 2. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – Grzegorz Cessak, 3. Narodowy Instytut Leków – Zbigniew Fijałek, 4. Główny Inspektor Farmaceutyczny – Zofia Ulz, 5. Główny Inspektor Sanitarny – Andrzej Wojtyła, 6. Sejmowa Komisja Zdrowia – Bolesław Piecha

 
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2901