panacea.pl

:: Badania mechanizmów molekularnych...
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (18), styczeń - marzec 2007, strony: 20-21


Badania mechanizmów molekularnych aktywności
przeciwreumatycznej kory wierzby i korzenia hakorośli

Polifenole - jako związki współdecy-dujące o wielokierunkowym mechanizmie działania ekstraktu z kory wierzby STW 33-1.
Kelber O., Abdel-Aziz H., Elstner E. F., Fiebich B. L., Heinle H., Jaeggi R., Khayyal M. T., Metz J., Muller J., Okpanyi S. N., Weiser D. Polyphenols are of special relevance for the multiple mechanism of action of the willow bark extract STW 33-1 (Proactiv®). Planta Med. 72:1037, 2006
Profile farmakologiczne ekstraktu z kory wierzby STW 33-1 (ekstrakt wodny, 16-23:1) oraz udział w nich poszczegolnych frakcji organicznych analizowano w szeregu modelach in vitro i in vivo, w celu wyjaśnienia mechanizmow efektow leczniczych obserwowanych w badaniach klinicznych. W modelu indukowanych przez interferon/γLPS (lipopolisacharyd) monocytach, ekstrakt STW-33-1 hamował ekspresję aktywnych w stanie zapalnym: syntazy tlenku azotu iNOS, cyklooksygenazy COX-2, antyapoptotycznej proteiny Bcl2, interleukin Il-1β, Il-6 oraz czynnika martwicy guza TNF-α, oznaczonych metodą real time PCR z warto.ciami IC50 między 10 i 200 µg/ml. Obserwowano rownie. hamowanie powstawania prostaglandyny PGE2 i interleukiny Il-6 oraz hamowanie aktywności macierzy metaloproteazy MMP-3 w chondrocytach. Ekstrakt był inhibitorem aktywności enzymow 5-LOX, hialuronidazy, elastazy (HKLE), COX-1 i COX-2. Ekstrakt poddano rozfrakcjonowaniu z użyciem rozpuszczalnikow organicznych o wzrastającej polarności, a następnie w otrzymanych frakcjach metod. HPLC analizowano skład chemiczny z rownoległą oceną efektow biologicznych. W rezultacie stwierdzono, że frakcja zawierająca związki salicylowe posiada tylko niewielki udział w aktywności farmakologicznej ekstraktu, w ktorą włączają się przede wszystkim frakcje zawierające polifenole, o bliżej nieokreślonej strukturze.
Salicis cortex - Kora wierzby
Salicis cortex - Kora wierzby
Ekstrakt STW-33-1 w badaniach in vivo (w dawkach 50 do 150 mg/kg m.c.) był efektywny w szeregu testach aktywności przeciwbolowej i przeciwzapalnej, m. in. teście skręcania u myszy, w modelu Randall-Sellito, modelu obrzęku łapy, modelu przewlekłego stanu zapalnego (adjuvant arthritis) oraz w modelu air pouch u szczurow. W tym ostatnim modelu oznaczono również wpływ ekstraktu na biochemiczne i molekularne markery stanu zapalnego. Odnotowano spadek aktywności COX-2, obniżanie poziomow PGE2, leukotrienu LTB4, Il-1β, Il-6, TNF-α, TxB4 oraz spadek poziomu dialdehydu malonowego (MDH) przy wzroście poziomu zredukowanego glutationu (GSH). Badania wskazują na zmożony i wielokierunkowy mechanizm działania ekstraktu z kory wierzby STW-33-1 obejmujący efekty przeciwbolowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwgorączkowe oraz ochronne na stawy. Autorzy stwierdzają, że obserwowane efekty farmakologiczne i biologiczne STW-33-1 są związane nie tylko z pochodnymi salicylowymi, ale decydują o nich przede wszystkim związki z grupy polifenoli. Polifenole wydają się być odpowiedzialne za potwierdzoną klinicznie skuteczność ekstraktu STW-33 (Proactiv®) jako leku przeciwreumatycznego. Praca jest kolejnym głosem w dyskusji na temat mechanizmow aktywności farmakologicznej, przede wszystkim przeciwzapalnej i przeciwbolowej ekstraktow z kory wierzby. Jej wyniki potwierdzają duży i w zasadzie nie wykorzystywany w terapii chorob reumatycznych w naszym kraju potencjał leczniczy surowca - kory wierzby.

Harpagophyti radix - korzeń hakorośli
Harpagophyti radix - korzeń hakorośli
Molekularne podstawy chondroprotekcyjnego działania Harpagophytum procumbens – przypuszczalny mechanizm działania.
Chrubasik J. E., Faller–Marquardt M., Chrubasik S., Lindhorst E., Gerlach U., Torda T., Neumann E., Müller-Ladner U. Potential molecular basis of the chondroprotective effect of Harpagophytum procumbens. Phytomedicine 13:598-600, 2006.
Ekstrakty z Harpagophytum procumbens, jako składniki leków homeopatycznych i allopatycznych, są stosowane w leczeniu chorob reumatycznych w Europie od ponad 50 lat. Pierwsze doniesienia o działaniu przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym ekstraktow wodnych z surowca - wtornych korzeni spichrzowych - pochodzą z roku 1958, z Uniwersytetu w Jenie. Korzenie hakorośli jako surowce przeciwzapalne i przeciwnowotworowe były od dawna wykorzystywane w medycynie ludowej południowej Afryki. Obecnie skuteczność ekstraktow z korzeni hakorośli w dawce dziennej > 50 mg harpagozydu, jako wspołuczestniczącego w efektach leczniczych, potwierdzono w wielu badaniach klinicznych - w fazie bolowej osteoartrozy biodra, kolana oraz w leczeniu niespecyficznych bolow kręgosłupa. Wyniki badań in vitro ujawniają wpływ aktywnych składnikow ekstraktu na hamowanie uwalniania mediatorow zapalenia, takich jak zależne od COX-2 prostaglandyny lub leukotrieny, a także hamowanie uwalniania czynnikow pośredniczących w uszkodzeniu i degradacji chrząstki stawowej, m. in czynnika matwicy guza TNF-α, interleukiny 1β oraz enzymow metaloproteaz, syntazy tlenku azotu i elastazy. Celem badań podjętych przez autorow jest ustalenie, czy powyższe eksperymenty in vitro mogą być dobrym wykładnikiem aktywności chondroprotekcyjnej związkow lub ekstraktow roślinnych. Przedstawione wyniki, w formie listu do redakcji, stanowią tylko część tych badań. W badaniach wykorzystano model zwierzęcy osteoartrozy z uszkodzeniem mechanicznym stawu kolanowego dla oszacowania efektywności ekstraktu z Harpagophytum procumbens. Badania prowadzono na krolikach (n-23), ktorym w okresie 6 miesięcy od uszkodzenia stawu podawano standaryzowany ekstrakt z korzenia hakorośli FB 9195, zawierający 14% harpagozydu w dawce 150 mg ekstraktu dziennie. Następnie poddano ocenie w badaniach morfometrycznych, histologicznych oraz biochemicznych wpływ ekstraktu na stan substancji międzykomorkowej chrząstki stawu kolanowego. Ponadto zwrocono uwagę na zmiany w obrębie chrząstki stawu biodrowego. W badaniach morfometrycznych, w preparatach barwionych hematoksyliną, safraniną i elastyną (roztwor barwny wg Weigerta), ujawniono tendencję do regeneracji chondroidowej (atypowej chrząstki) i powiąkszenia włokien sprężystych i kolagenowych w chrząstce stawu biodrowego uszkodzonej kończyny krolika. Statystycznie znamienne wyniki uzyskano dla preparatow barwionych elastyną. Jednocześnie w badaniach molekularnych ekspresji genow, w materiale pobranym z uszkodzonego stawu kolanowego dwoch krolikow, z dietą wzbogaconą o ekstrakt z korzenia hakorośli, obserwowano 2- i 5-krotny wzrost poziomu TIMP-2 mRNA. Autorzy zwracają uwagę, że wyniki badań sugerują chondroprotekcyjny efekt wyciągow z korzeni hakorośli, w którym zaangażowany jest tkankowy inhibitor metaloproteazy-2 (TIMP-2), regulujący na poziomie transkrypcji i aktywacji enzym metaloproteazę z grupy endopeptydaz degradujących kolagen i elastynę - składniki tkanki łącznej, w tym rownież chrząstki stawowej.

dr hab. farm. Mirosława Krauze-Baranowska
- kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji
z Ogrodem Roślin Leczniczych AM w Gdańsku
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=242