panacea.pl

:: Doktor Witold Kapczyński
Panacea - Leki ziołowe nr 2 (23), kwiecień - czerwiec 2008, strona: 30


Doktor Witold Kapczyński
(*1931 †2007)

Doktor nauk medycznych Witold Antoni Kapczyński urodził się 6 września 1931 r. w Poznaniu. W roku 1934 jego ojciec, Edmund Kapczyński, został prezesem Sądu Grodzkiego w Jarocinie i w tym mieście, wraz z matką Marią z domu Janke i młodszą siostrą Elżbietą, spędził Witold swoje najmłodsze lata. Z Jarocinem związane były jego wspomnienia z okresu II wojny światowej, w tym wyrzucenie z własnego domu przez Niemców, a także lata szkolne, zakończone otrzymaniem świadectwa maturalnego. W roku 1951 Witold Kapczyński rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.
Karierę naukową rozpoczął już na II roku studiów, zostając młodszym asystentem w Zakładzie Histologii i Embriologii Prawidłowej AM w Poznaniu, kierowanym przez prof. Tadeusza Kurkiewicza. W 1957 r. ukończył studia medyczne i swoje zainteresowania skierował w stronę ginekologii i położnictwa. Podjął pracę w II Klinice Położniczo-Ginekologicznej AM w Poznaniu, przy ul. Engela, kierowanej przez prof. Edwarda Howorkę. W trakcie pracy w tej placówce naukowej, uzyskał specjalizację I i II stopnia z położnictwa i ginekologii a w 1966 r. osiągnął stopień naukowy doktora nauk medycznych. W Klinice zorganizował Pracownię Badań Łożyska. Interesował się także telewizją przemysłową i został absolwentem dwuletniego kursu reżyserii filmu naukowego Szkoły Filmowej w Łodzi.
W wyniku reorganizacji placówek naukowo-badawczych i powstania Instytutu Położniczo-Ginekologicznego, dr Witold Kapczyński zakończył pracę w Akademii Medycznej w Poznaniu w stopniu adiunkta. W latach 1972-74 pracował jako ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Okręgowego w Setif, w Algierii. Ten okres pracy zawodowej pozwolił mu nie tylko na doskonalenie wiedzy i umiejętności lekarskich, ale także na osobiste doznania w odmiennym kręgu kulturowym i etnicznym.
Po powrocie do kraju w latach 1975-78 pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Miejskiego Szpitala Położniczo- Ginekologicznego przy ul. Jarochowskiego w Poznaniu. Po śmierci prof. Edwarda Howorki, w 1978 r. przeszedł do Instytutu Położniczo-Ginekologicznego AM w Poznaniu przy ul. Polnej, kierowanego przez prof. Witolda Michałkiewicza, gdzie pracował do roku 1986. W latach 1986-92 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw położniczoginekologicznych w ZOZ Matki i Dziecka w Poznaniu. W 1992 r. współuczestniczył w tworzeniu pierwszej prywatnej Kliniki Położniczej „Korvita” w Poznaniu. W październiku 1992 r. zakończył pracę zawodową i przeszedł na emeryturę.
W końcu lat 80. dr Kapczyński zaczął zgłębiać zagadnienia ziołolecznictwa, w kontekście praktyki położniczo-ginekologicznej. Te zainteresowania spowodowały, że w 1998 r. stał się jednym z członków założycieli Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a po ukonstytuowaniu się Zarządu Sekcji pełnił w czasie dwóch kadencji (do roku 2006) funkcję skarbnika tego stowarzyszenia. Dr Kapczyński brał czynny udział w pracach Sejmików Zielarskich „Interherba” w Poznaniu, które organizowane były przez Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Uczestniczył w szkoleniu pracowników sklepów medyczno-zielarskich z zakresu fitoterapii oraz publikował artykuły dotyczące zastosowania leków roślinnych w położnictwie i ginekologii, m.in. w PANACEI.
Do ważniejszych publikacji Doktora należy zaliczyć Fitoterapię we współczesnym postępowaniu leczniczym w ginekologii i położnictwie, Spostrzeżenia kliniczne przy zastosowaniu Meliherp ung. w leczeniu opryszczki sromu (Herpes genitalis), Próba zastosowania Maca (Lepidium peruvianum) u kobiet w okresie wczesnej menopauzy oraz cykl prac opublikowanych w amerykańskim „International Journal of Biomedical Sciences” pod tytułem Hormone- balancing effect of pre-gelatinized organic Maca (Lepidium peruvianum Chacon).
Doktor Witold Kapczyński umarł 22 listopada 2007 r. po długiej i ciężkiej chorobie.
Był wybitnym lekarzem z zakresu ginekologii i położnictwa, który miał odwagę przełamywania stereotypów w postępowaniu terapeutycznym i z dużym powodzeniem stosował leki roślinne w praktyce medycznej. Był człowiekiem niezwykle uczynnym, gotowym nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy, prawym i bardzo skromnym. W ostatnich latach życia prowadził prywatną praktykę lekarską, pomagając wielu pacjentkom, często nie dbając o honorarium. Udzielał się także społecznie. W latach 2001-02 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, biorąc udział w pracach Komisji Zdrowia oraz Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Doktor Witold Kapczyński wniósł niemały dorobek w dziedzinie dobrej praktyki lekarskiej, opartej w dużym stopniu na umiłowanej przez niego fitoterapii. Dzięki temu na długo pozostanie w pamięci wdzięcznych pacjentów oraz świata medycznego i zwolenników ziołolecznictwa.
Cześć Jego pamięci.

prof. dr hab. Bogdan Kędzia
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2314