panacea.pl

:: Powstała Polska Rada Leku Roślinnego
Panacea Nr 2 (23), kwiecień - czerwiec 2008, strona: 4


Powstała Polska Rada Leku Roślinnego


Wdniu 8 lutego br. powstała w Gdańsku z dawna oczekiwana przez środowisko fitoterapeutów i producentów leków z surowca roślinnego Polska Rada Leku Roślinnego – na prawach stowarzyszenia.

Rada precyzyjnie zdefiniowała główny cel swej działalności oraz metody jego realizacji. Zasadniczym celem Rady jest działalność na rzecz właściwego rozwoju rynku leków roślinnych w Polsce. Praktyka pokazała, że brak monitoringu środowiskowego powoduje liczne zagrożenia dla tego rynku – szkodzące w konsekwencji interesom pacjentów oraz obniżające status leku roślinnego w ogóle, z tendencją do zrównywania go z produktami żywnościowymi, suplementami diety. Na to nie można się zgodzić. Przeciwko temu protestuje cała polska tradycja ziołolecznicza, której nie można zaprzepaścić.
Rada ustaliła podstawowe metody działania, które będą służyć odpowiedniemu rozwojowi rynku leków roślinnych w Polsce.

1. Formułowanie stanowiska Rady w sprawach istotnych dla rynku i prezentacja tego stanowiska na forum publicznym.
2. Działalność wydawnicza, wystawiennicza i medialna, służąca szerokiej edukacji i rozwojowi leku roślinnego w Polsce.
3. Organizowanie spotkań, szkoleń, konkursów i konferencji służących wiedzy na temat leku roślinnego oraz ochronie jego statusu.
4. Reprezentowanie interesów członków Rady przed organami państwowymi i uczestniczenie w procesie legislacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami prawnymi.
5. Współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami i podmiotami związanymi z zakresem działalności Rady, kierowanie do nich wniosków i postulatów.
6. Udzielanie porad, informacji oraz pomocy rzeczowej i finansowej podmiotom zajmującym się wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i obrotem lekami roślinnymi.
7. Prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania Rady.
8. Prowadzenie innych działań, sprzyjających realizacji celów statutowych Polskiej Rady Leku Roślinnego.

Założyciele i członkowie
Rada wybrała 5-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Prezesem Zarządu PRLR został mgr farm. Tadeusz Pawełek, właściciel Innowacyjno- Wdrożeniowego Laboratorium Farmaceutycznego LABOFARM w Starogardzie Gdańskim. Do Zarządu weszli wybitni znawcy zagadnienia: prof. dr hab. J. Renata Ochocka z Akademii Medycznej w Gdańsku, dr n. farm. Jadwiga Nartowska z Akademii Medycznej w Warszawie, prof. dr hab. Krzysztof Jędrzejko ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. dr hab. n. farm. Marek Wesołowski z Akademii Medycznej w Gdańsku. Komisję Rewizyjną tworzą prof. dr hab. farm. Feliks Gajewski, prof. dr hab. med. Konstanty Zbigniew Korolkiewicz oraz prof. dr hab. n. farm. Jerzy Łukasiak – wszyscy z Akademii Medycznej w Gdańsku.
Wszyscy wyżej wymienieni mają status członków założycieli PRLR. Pozostali członkowie założyciele to Urszula Chomątowska z Gdańska, Sonia Dratwińska z Gdańska, dr med. Zygmunt Dratwiński z Gdańska, dr inż. Monika Grzeszczuk ze Szczecina, dr inż. Dorota Jadczak ze Szczecina, Justyna Kujawka z Gdańska, Agnieszka Maziewska z Gdańska, Jan Niespodziany z Pruszkowa, Marta Pac z Warszawy, Hanna Wardak-Sędzicka z Gdańska, Marta Sobkowiak z Gdańska, Małgorzata Zaleśna z Gdańska i dr Grażyna Zawiślak z Lublina. Ponadto lista członków zwyczajnych liczy 26 nazwisk.
Szczególny status przyznano doc. dr. hab. Aleksandrowi Ożarowskiemu, nestorowi polskiej fitoterapii. Pan Profesor został przez aklamację członkiem honorowym PRLR.

Czekamy na owoce działalności Polskiej Rady Leku Roślinnego – tym bardziej, że wiele wydarzeń na rynku leku roślinnego w Polsce budzi dziś duży niepokój i wymaga interwencji oraz spójnej polityki państwa w tym zakresie. (red.)


 
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2301